O CSSTiRL

Cele

Misją Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie akademickim poprzez dostarczanie im interdyscyplinarnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządowej w Polsce i w Europie. Celem Centrum jest kształcenie kadr na potrzeby administracji publicznej i samorządu terytorialnego w kraju. Absolwenci CSSTiRL liczą się na regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy, realizując swoje kariery zawodowe w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w tym samorządowym, podmiotach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych.

Realizacja nadrzędnego zamierzenia możliwa jest dzięki zaangażowaniu do pracy dydaktycznej kadry naukowej złożonej z ludzi uznawanych przez społeczeństwo za autorytety w wielu dziedzinach nauki oraz działalności gospodarczej i społecznej. Niezwykle istotnym elementem wzmacniającym misję Centrum jest stworzenie warunków do podmiotowego i partnerskiego traktowania studentów, a także utrzymywanie dobrych relacji z absolwentami.

Misją Centrum jest także realizacja krajowych i międzynarodowych badań naukowych, wnoszących nową wiedzę na temat przekształceń ustroju terytorialnego i kondycji samorządu terytorialnego na początku XXI wieku w Polsce i w ujęciu międzynarodowym. Realizacja projektów badawczych przyczynia się do budowy pozycji Centrum, jako jednostki rozpoznawalnej i liczącej się w krajowym dyskursie poświęconym problematyce samorządowej. Badania wzmacniają również potencjał dydaktyczny, umożliwiając dostarczanie studentom najnowszych wyników prowadzonych prac badawczych.

Realizacja nadrzędnych celów działania Centrum możliwa jest dzięki unikalnemu, interdyscyplinarnemu trybowi kształcenia, zapewnianemu poprzez współpracę z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz z Wydziałem Prawa i Administracji. Połączenie wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji oraz nauk o polityce pozwala na zdobycie przez absolwentów Centrum kompetencji przydatnych do wykonywania różnorodnych (i zmieniających się) zadań zawodowych. W kolejnych latach dydaktyczny i naukowy wymiar misji CSSTiRL powinien być kontynuowany w oparciu o model interdyscyplinarny.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl