Dla studentów

Program Mobilności Studentów MOST

Program Mobilności Studentów MOST jest formą studiowania prowadzoną od 1999 r. przez uczelnie - strony Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Warunki studiowania w programie określa Regulamin, który uczelnie przyjęły 13 grudnia 1999 r. po zmianach 21 lutego 2003 r., 18 marca 2004 r., 7 grudnia 2007 r. oraz 12 października 2010 r.

Studenci biorący udział w Programie MOST maja możliwość wyjazdu na jedną z 20 uczelni. Do najczęściej wybieranych przez studentów należą - Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański. Pierwsze trzy Uczelnie przyjmują około 60% ogółu uczestniczących w Programie.

Do najbardziej mobilnych należą studenci: prawa, psychologii, socjologii i Kolegium MISH. Właśnie na tych kierunkach liczba chętnych przekracza liczbę miejsc zgłoszonych przez uczelnie. Jeśli zwiększenie liczby oferowanych miejsc nie jest możliwe, macierzyste uczelnie decydują, którzy spośród jej studentów mają zostać zakwalifikowani na te miejsca, a którym można zaproponować inny ośrodek – decyduje najwyższa średnia ocen z ostatniego roku studiów studenta. Wyniki kwalifikacji są zamieszczane w IRK MOST oraz na stronie internetowej UKA.

Zasady studiowania

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.
Podstawą studiowania w Programie jest indywidualna organizacja studiów.

Student po zakończeniu:

 • drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich,
 • drugiego semestru na studiach I stopnia lub
 • pierwszego semestru na studiach II stopnia

może przez semestr lub dwa studiować w innej niż macierzysta uczelni.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

Studenci mogą:

 • wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub na innym kierunku,
 • wybrać przedmioty na wybranym kierunku lub przedmioty prowadzone na całej uczelni, - wybrać jeden przedmiot, a pozostałe przedmioty zaliczyć w macierzystej uczelni.

Student nie przenosi się do innej uczelni - odbywa tylko część studiów poza macierzystą uczelnią, stąd też zachowuje w swojej uczelni prawa i obowiązki oraz prawo do pomocy materialnej.
Uczelnie przyjmujące zgodnie z Regulaminem Programu w miarę możliwości mają gwarantować prawo do miejsc w domach studenckich.
Na zakończenie studiów w innej niż macierzysta uczelni, student otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie Programu.

Tryb postępowania 

 1. Uczelnie wprowadzają do IRK MOST ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach, na które mogą przyjąć studentów. 
 2. Oferta jest ogłaszana przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października). 
 3. W oparciu o ofertę studenci wybierają interesujący ich kierunek i rejestrują się w IRK MOST. Stąd drukują swój wniosek i składają go do Prodziekana ds. studenckich Wydziału macierzystego w celu zaopiniowania. 
 4. Do 18 maja Koordynator UW zbiera formularze zgłoszeniowe od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki, a do 2 grudniaKoordynator UW zbiera formularze zgłoszeniowe od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr letni. Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki. 
 5.  Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. Studenckich UW. 
 6. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmuje decyzje o rozdziale miejsc i ogłasza wyniki kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki do 30 czerwca oraz na semestr letni do 30 grudnia.
 7. O wynikach kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki studenci oraz Prorektorzy ds. studenckich poszczególnych uczelni są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem, a o wynikach na semestr letni pomiędzy styczniem a lutym.  

Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST student:

przystępuje do sporządzania indywidualnego programu studiów tzw. „Porozumienia o programie zajęć”.

 • Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie . 
 • Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma  pkt ECTS nie była mniejsza niż 30 pkt. 
 • W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem / Dyrektorem / Kierownikiem ds. studenckich jednostki macierzystej listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek - Dziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.
 • „Porozumienie o programie zajęć” zaakceptowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w momencie podejmowania tam studiów. 
 • Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia pkt ECTS za dany przedmiot.

Zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST:

Student zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym „Porozumieniem o programie zajęć”;

 • Student otrzymuje wpisy z zaliczonych przedmiotów na tzw. „Wykaz zaliczeń”, który na zakończenie sesji egzaminacyjnej przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich wydziału przyjmującego.
 • Punktacji ECTS, zaliczeń, ocen uczelnia przyjmująca nie wpisuje do indeksu.
 • Student otrzymuje Certyfikat Programu MOST.

Powrót studenta do uczelni macierzystej:  

student przedstawia Prodziekanowi/Dyrektorowi/Kierownikowi ds. studenckich jednostki macierzystej Wykaz zaliczeń oraz Certyfikat Programu MOST i na tej podstawie uzyskuje wpisy do indeksu.

Lista uczelni bioracych udział w Programie MOST

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawskie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski

 

Do pobrania


pdfMOST_REG04.pdf166.95 KB20/11/2014, 13:03

docxWzór porozumienia w sprawie programu zajęć31.12 KB

docxWzór wykazu karty okresowych osiągnięć studenta75.94 KB

docxKarta obiegowa dla Studentów Programu Most na UW61.01 KB

LINK do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów:

http://www.most.amu.edu.pl

Koordynator Programu MOST w UW:

mgr inż. Katarzyna Chmielewska
tel. (22) 55-20-468, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Spraw Studenckich UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  
Pałac Kazimierzowski pok. 21 
Tel. 22 55 20 557 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu MOST w CSSTiRL:

dr Beata Marczewska

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl