Dla studentów

Praca dyplomowa

Obrony  licencjackie i magisterskie odbędą się 4 i 11 września br.

 

Wymogi dotyczące pracy dyplomowej - licencjackiej/magisterskiej

Wymogi, jakie musi spełniać praca licencjacka lub magisterska określają Zarządzenia Rektora UW:

 • Zarządzenie nr 8 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych.
 • Zarządzenie nr 16 z dnia 18 maja 2006 roku zmieniające Zarządzenie Nr 8 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych.
 • Zarządzenie nr 40

  z dnia 17 listopada 2015 r.

  Dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego  UW

  w sprawie procedury archiwizacji prac dyplomowych i postępowania antyplagiatowego

   w CSSTiRL

  W związku z obowiązkiem sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych wprowadzonym zapisem art. 167a ust.4 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (tj.Dz.U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zmianie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz. 1198), zarządza się co następuje.

  § 1

  Student wprowadza do APD (https://apd.uw.edu.pl - login + hasło z USOS) streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim, następnie wgrywa do APD plik z pracą w formacie pdf – nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

  § 2

  Promotor sprawdza prace w systemie antyplagiatowym. Ocena, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia dokonywana jest na podstawie raportu podobieństwa generowanego przez system antyplagiatowy.

  § 3

  Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w paragrafie 2, stwierdza się, że praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, Dyrektor CSSTiRL podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej do obrony. Do pracy dołączany jest raport prawdopodobieństwa w wersji skróconej oraz recenzje.

  § 4

  Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w paragrafie 2, stwierdza się, że praca zawiera niedopuszczalne zapożyczenia, Dyrektor CSSTiRL podejmuje decyzję o niedopuszczeniu jej do obrony, a w stosunku do jej autora, zgodnie z art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, kieruje się wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

  § 5

  Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Rektora UW. 

  § 6

  W przypadku braku zastrzeżeń, wymienionych w paragrafie 2 praca zostaje uznana za nie budzącą wątpliwości i zostaje złożona (wersja papierowa i elektroniczna), wraz z raportem prawdopodobieństwa (w wersji skróconej), parafowanym przez promotora pracy w Dziekanacie studiów. Promotor i recenzent wpisują w APD recenzję pracy i ją zatwierdzają – najpóźniej 3 dni przed planowanym dniem obrony. Brak recenzji w APD we wskazanym terminie skutkuje wstrzymaniem egzaminu dyplomowego do czasu uzupełnienia recenzji i ustalenia nowego terminu obrony.

  § 7

  Promotor zatwierdza pracę do obrony i ustawia odpowiedni status w APD, tym samym kończąc proces archiwizacji.

  § 8

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2016 r.

                                                         

                                                                                        D y r e k t o r

                                                                 Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego

                                                                 i Rozwoju Lokalnego

                     

                                                                prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Student po uzyskaniu absolutorium drukuje trzy jednakowe egzemplarze pracy licencjackiej/magisterskiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla kierującego pracą, recenzenta i do akt studenta. 

Egzemplarz do akt musi być drukowany dwustronnie (numeracja stron od strony tytułowej do ostaniej strony w pracy) i zszyty (tylko ten jeden składamy w sekretariacie).

Strona tytułowa pracy

Strona tytułowa pracy licencjackiej/magisterskiej powinna zawierać następujący tekst rozmieszczony proporcjonalnie:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Imię i nazwisko
Nr albumu
 
Tytuł pracy dyplomowej ( w języku polskim)
(tytuł pracy licencjackiej/magisterskiej nie może być pisany drukowanymi literami)

Praca (rodzaj: licencjacka lub magisterska)

na kierunku (nazwa kierunku)

Praca wykonana pod kierunkiem
(tytuł/stopień naukowy imię i nazwisko)
(nazwa jednostki zatrudniającej kierującego pracą)

Warszawa, miesiąc, rok

(UWAGA! Na stronie tytułowej musi znaleźć się datowane stwierdzenie promotora o przyjęciu pracy!)


Druga strona

Druga strona pracy zawiera:

 • oświadczenie kierującego pracą o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania;
 • oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną.

Oświadczenie kierującego pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data        Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data        Podpis autora (autorów) pracy


Trzecia strona

Trzecia strona pracy zawiera:

 • streszczenie  (maksymalnie 800 znaków),
 • słowa kluczowe (maksymalnie 10 słów) formułowane w mianowniku liczby pojedynczej pisane w jednym ciągu z przecinkami,
 • dziedzina pracy, numer kodowy i nazwa
 • tytuł pracy dyplomowej – licencjackiej/ magisterskiej w języku angielskim (nie może być pisany drukowanymi literami!)

Niespełnienie w/w wymogów uniemożliwi przyjęcie pracy dyplomowej – licencjackiej/magisterskiej do archiwizacji.

NAZWA PLIKU WGRYWANEGO DO APD MUSI MIEĆ NAZWĘ WEDŁUG WZORU:

4007-LIC-STPR-pesel.pdf    

4007-MGR-STPR-pesel.pdf

Dodatkowe informacje:

Warunkiem obrony pracy dyplomowej – licencjackiej/magisterskiej jest złożenie przez studenta w sekretariacie studiów :

 • dwustronnie wydrukowanej pracy licencjackiej/magisterskiej z pliku pdf
 • 4 zdjęcia (bez wersji angielskiej) lub 5 zdjęć (z wersją angielską) do dyplomu o formacie 4,5x6,5 cm;
 • dodatkowe zdjęcie do dyplomu z wyróżnieniem;
 • wypełnienie e-obiegówki (dostępna w systemie USOSweb);
 • dokonanie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (bez wersji angielskiej) lub 100 zł (z wersją angielską);
 • legitymacji studenckiej;
 • dodatkowo:
  • studenci, którzy chcą aby w suplemencie umieszczone były dodatkowe informacje o odbytych praktykach (obowiązkowych/dobrowolnych) lub udziale w kołach naukowych muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające te fakty oraz przekazać stosowne informacje w formie papierowej i elektronicznej (na nośniku DVD, CD) w języku polskim i w języku angielskim (bez ramek). Informacje muszą być dostarczone do sekretariatu studiów do dnia 27 czerwca br.;

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora CSSTiRL z dnia 09.04.2010 r. za datę złożenia pracy dyplomowej uznaje się dzień, w którym egzemplarz pracy dyplomowej zatwierdzonej przez promotora (egzemplarz do akt) został złożony w sekretariacie studiów wraz z innymi dokumentami wymaganymi do przygotowania protokołu egzaminu dyplomowego i wystawienia dyplomu ukończenia studiów. Praca dyplomowa powinna zostać złożona w sekretariacie na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Pliki do pobrania:

trzy_pierwsze_strony_pracy_dyplomowej.docx14.16 KB20/05/2015, 10:20

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego - licencjackiego/magisterskiego na kierunku  samorząd terytorialny i polityka regionalna

 1. Struktura administracji publicznej w Polsce
 2. Administracja rządowa w Polsce
 3. Administracja samorządowa w Polsce
 4. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
 5. Referendum lokalne
 6. Wybory do samorządu terytorialnego
 7. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych
 8. Budżet państwa - pojęcie, zasady, klasyfikacja
 9. Finanse jednostek samorządu terytorialnego - dochody i wydatki
 10. Rodzaje podatków w Polsce
 11. Finanse Unii Europejskiej, struktura budżetu i zasady budżetowe
 12. Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na politykę spójności
 13. Zasady polityki regionalnej
 14. Pojęcie i formy gospodarki komunalnej
 15. Elementy decyzji administracyjnej
 16. Dwuinstancyjność w postępowaniu administracyjnym
 17. Modele polityki  społecznej
 18. Kwestie społeczne - pojęcie, przejawy

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl