Dla studentów

Harmonogram rejestracji na zajęcia

          Przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL w semestrze letnim 2016/2017

Wykład Gospodarka nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, dr M. Sokołowski, wtorki , godz. 16.45-18.15 s. C Aud.Max.

Wykład Teoria i praktyka demokracji deliberatywnej, dr M. Tobiasz, niedziele (26 II; 5,19 III; 2, 23 IV; 14 V; 4 VI 2017), godz. 12.15 - 15.30, s. 511 ul. Nowy Świat 4

Konwersatorium Techniki negocjacji i mediacji w administracji , prof. dr hab. E.Marciniak, niedziele (26 II; 5,19 III; 2, 23 IV; 14 V; 4 VI 2017), godz. 12.15 - 15.30, s. 102 ul. Nowy Świat 4

Rejestracja na przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL na semestr letni 2016/2017 rozpocznie się 18.02.2017r. o godz. 21:00 a zakończy się 20.02.2017r. o godz. 23:59


Zarządzenie nr 51 dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

Z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na seminaria, ćwiczenia, konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 – na kierunku  samorząd terytorialny i polityka regionalna.

§ 1

1. Rejestracje na seminaria, ćwiczenia, konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Studiowania w CSSTiRL UW.

2. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się ze Szczegółowymi Zasadami Studiowania w CSSTiRL UW, a w szczególności ze szczegółowym planem studiów, zaś dokonując rejestracji przeprowadzić analizę swojego toku studiów pod kątem wymaganej (60 pkt. za etap studiów) liczby punktów ECTS.

§ 2

1. Rejestracje na seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzane są poprzez serwis USOSweb Kampusu Centralnego pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl.

2. Rejestracja na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest przez serwis rejestracji internetowych UW pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

§ 3

1. Rejestracja elektroniczna na seminaria prowadzona jest dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Odbywa się w formie elektronicznej przez serwis USOSweb pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Studiowania w CSSTiRL UW.
Student ma obowiązek zarejestrować się na jedno seminarium.

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wskazują preferowanego prowadzącego seminarium w ramach rejestracji bezpośredniej do grup seminariów licencjackich

3. Studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wskazują preferowanego prowadzącego seminarium w ramach rejestracji bezpośredniej do grup seminariów magisterskich.

§ 4

1) Harmonogram rejestracji na wykłady, konwersatoria, warsztaty, ćwiczenia  oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia

od 24.01.2017r. godz. 21:00


do 26.01.2017r. godz. 23:59

2) Harmonogram rejestracji na wykłady, konwersatoria, warsztaty, ćwiczenia  oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia

od 24.01.2017r. godz. 21:00


do 26.01.2017r. godz. 23:59

Dyrektor CSSTiRL
prof.dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl