Dla studentów

Harmonogram rejestracji na zajęcia


Zarządzenie nr 59 Dyrektora Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

Z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na seminaria, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 – na kierunku  samorząd terytorialny i polityka regionalna.

§ 1

1. Rejestracje na seminaria, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Studiowania w CSSTiRL UW.

2. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się ze Szczegółowymi Zasadami Studiowania w CSSTiRL UW, a w szczególności ze szczegółowym planem studiów, zaś dokonując rejestracji przeprowadzić analizę swojego toku studiów pod kątem wymaganej (60 pkt. za etap studiów) liczby punktów ECTS.

§ 2

1. Rejestracje na seminaria, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzane są poprzez serwis USOSweb Kampusu Centralnego pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl.

2. Rejestracja na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest przez serwis rejestracji internetowych UW pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

§ 3

1. Rejestracja elektroniczna na seminaria prowadzona jest dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów II roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. Odbywa się w formie elektronicznej przez serwis USOSweb pod adresem http://usosweb.uw.edu.pl zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Studiowania w CSSTiRL UW. 
Student ma obowiązek zarejestrować się na jedno seminarium.

2. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wskazują preferowanego prowadzącego seminarium w ramach rejestracji bezpośredniej do grup seminariów licencjackich

3. Studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia wskazują preferowanego prowadzącego seminarium w ramach rejestracji bezpośredniej do grup seminariów magisterskich.

§ 4

1) Harmonogram rejestracji na wykłady, konwersatoria, warsztaty, ćwiczenia  oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

I rok studiów stacjonarnych I stopnia od 28.09.2018r. godz. 21:00 do 30.09.2018r. godz. 23:59

II i III rok studiów stacjonarnych I stopnia od 20.09.2018r. godz. 21:00 do 27.09.2018r. godz. 23:59

2) Harmonogram rejestracji na wykłady, konwersatoria, warsztaty, ćwiczenia  oraz przedmioty swobodnego wyboru oferowane przez CSSTiRL dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia od 28.09.2018r. godz. 21:00 do 30.09.2018r. godz. 23:59

Dyrektor CSSTiRL
prof.dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl