Studia w CSSTiRL

Rekrutacja

Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy przez absolwentów CSSTiRL UW studiów licencjackich wyniósł 3 miesiące.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wśród absolwentów CSSTiRL UW studiów licencjackich wyniosło ponad 2000 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie 1/5 absolwentów CSSTiRL UW studiów licencjackich przekroczyło 3300 zł.

Dane na podstawie raportu „Ekonomiczne aspekty losów absolwentów” dotyczą roku 2014 i obejmują absolwentów, którzy w trakcie prowadzonego badania figurowali w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oferuje studia I stopnia (3 letnie, licencjackie), studia II stopnia (2 letnie, magisterskie) na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna oraz studia podyplomowe. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na studia na kierunku oferowanym przez CSSTiRL UW są podane na stronie https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PODYPL2018/.

 

Uwaga!!!! Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w systemie IRK: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-STRL/?from=field:SP-STRL

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Na jakie studia przyjmujemy?

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego oferuje studia I stopnia (3 letnie, licencjackie), studia II stopnia (2 letnie, magisterskie) na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna oraz studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na studia na kierunku oferowanym przez CSSTiRL UW  są podane w https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/ oraz https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-STRL/?from=field:SP-STRL

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.


Po maturze

Studia I stopnia realizowane są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (wieczorowym).

Opis studiów

W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur państwa, a także struktur administracyjnych Unii Europejskiej oraz mechanizmy i przesłanki procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawą do tego jest wiedza dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Wiedza ta jest wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, zarządzania. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, w tym e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i prawną.

Celem studiów jest także nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich konstruktywnej analizy). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.


Po licencjacie

Studia II stopnia realizowane są w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Opis studiów

Celem kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) jest pogłębienie wiedzy dotyczącej różnych procesów i zjawisk zachodzących w administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej. W oparciu o tę wiedzę student powinien wykazać się znajomością mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, także w kontekście integracji europejskiej, student powinien wykazać się umiejętnością analizowania i wyciągania wniosków z obserwacji przebiegu procesów zachodzących w strukturach administracyjnych państwa, posługiwać się przepisami prawnymi, posiadać podstawową wiedzę nt. tworzenia i wykładni prawa. Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozwiązywania pojawiających się problemów, sprostania wyzwaniom stojącym przed pracownikami administracji publicznej (zarówno o charakterze strategicznym, jak i bieżącym). Celem studiów jest ponadto przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań procesów rozwojowych, zwłaszcza w kontekście integracji z UE oraz absorpcji środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych źródeł finansowania, a także zasad uczestnictwa samorządów w rynkach kapitałowych. W trakcie kształcenia student nabywa umiejętności dotyczące warsztatu badawczego, które muszą być stosowane podczas pisania pracy magisterskiej (w tym: umiejętność gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej.


Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego zostały dwukrotnie uznane (w czerwcu 2011 i 2012 r.) za najlepsze w Polsce w rankingu studiów podyplomowych kształcących w dziedzinie administracji samorządowej, zorganizowanym przez miesięcznik FORUM SAMORZĄDOWE.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w systemie IRK (rejestracja w dniach 20.01.2019 - 07.03.2019) https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2018/programme/SP-STRL/?from=field:SP-STRL. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów drukowanych z IRK (tradycyjną pocztą lub osobiście) do 8 marca 2019 r. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata). Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi kierownik studiów na podstawie upoważnienia Dyrektora CSSTIRL. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe doręcza się w formie pisemnej, na adres wskazany w korespondencji.

 

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (formularz umowy słuchacze otrzymają w pierwszym dniu zajęć) oraz wniesienie opłaty za semestr studiów.

Opłata za studia wynosi 4100 PLN, płatna jednorazowo lub po 2050 PLN za semestr na indywidualny rachunek Słuchacza wygenerowany przez system USOSweb (szczegółowa informacja w deklaracji płatności).

Składanie dokumentów: w terminie do 8 marca 2019 r. listownie na adres CSSTiRL lub osobiście w p. 113 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki w godzinach 10:00-15:00.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia 2018/2019
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu wraz z jego kserokopią
  4. 1 podpisane zdjęcie
  5. kserokopia dowodu osobistego

Uwaga! Dokumenty są generowane i drukowane z IRK Podyplomowe.

Informacji udziela Sekretariat studium: ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, I piętro, pok. 113, tel. 22 625 30 34, 660 416 573 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl